Obchodné podmienky

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku vyhlasuje
obchodná spoločnosť
Schneider Airsystems s.r.o.
IČO: 31 444 822
so sídlom Novozámocká 165, 949 05 Nitra zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,
Vložka č.: 3462/N zo dňa 9.11.1993, zastúpená konateľom Ing.Michalom Vasočákom,
ako Predávajúci,
tieto
Obchodné podmienky Predávajúceho pre kúpnu zmluvu
(ďalej len „OP“)

Čl. 1.
Pôsobnosť obchodných podmienok
1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim, ktorým je Schneider Airsystems s.r.o., Nitra,
Slovensko
( ďalej len „ predávajúci “ ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, najmä zariadenia tlakovej vzduchotechniky.
1.2. „Tovarom“ sa rozumie všetok tovar z ponuky predávajúceho, najmä zariadenia tlakovej vzduchotechniky.
1.3. Odchylné dohody v Zmluve majú prednosť pred znením OP.
1.4. Všetky dohody Zmluvy je potrebné pri pochybnostiach o ich obsahu vykladať v súlade s princípmi a zásadami týchto OP.
1.5. Tieto OP sú k dispozícii v písomnej forme v sídle obchodnej spoločnosti Schneider Airsystems s. r. o. a ďalej v elektronickej forme na webových stránkach: www.kompresoryschneider.sk
1.6. „Predávajúcim“ sa na účely týchto OP rozumie obchodná spoločnosť Schneider Airsystems s. r. o., IČO: 31 444 822, so sídlom Novozámocká 165, 949 05 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č.:3462/N, zo dňa 9.11.1993.
1.7. „Kupujúcim“ sa na účely týchto OP rozumie osoba, ktorá s Predávajúcim v rámci bežného obchodného styku Predávajúceho uzatvorila kúpnu zmluvu, v ktorej vystupuje na strane kupujúceho.

Čl. 2.
Objednávanie tovaru
2.1. Tovar je možné objednať nasledujúcim spôsobom:
a) e-mailom na adrese: obchod.sk@schneiderairsystems.com
b) prostredníctvom online katalógu či konfigurátora na internetovej adrese
https://www.kompresoryschneider.sk
2.2. Potvrdenie objednávky bude zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu učinené nasledujúcim spôsobom:
a) e-mailom alebo
b) dodaním Tovaru.
2.3. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď prejav vôle Predávajúceho obsahujúci prijatie objednávky Kupujúceho príde Kupujúcemu (ďalej len „Potvrdenie prijatia objednávky“).

Čl. 3.
Kúpna cena
3.1. Ak nebude dohodnuté inak, má sa za to, že Kupujúci objednáva Tovar za cenu stanovenú v katalógu (cenníku) Predávajúceho či v ponuke Predávajúceho učinenej Kupujúcemu a Potvrdením prijatia objednávky alebo dodaním Tovaru Kupujúcemu podľa danej objednávky je medzi zmluvnými stranami cena Tovaru dohodnutá.
3.2. Aktuálny katalóg (cenník) tovaru Predávajúceho v € je k dispozícii na internetových stránkach Predávajúceho www.kompresoryschneider.sk (ďalej tiež „Katalóg“). Zmenu katalógu (cenníku) zverejní Predávajúci na svojich internetových stránkach najneskôr do štrnástich (14) dní pred účinnosťou zmeny katalógových (cenníkových) cien Tovaru.
3.3. Ak dôjde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, je Predávajúci oprávnený účtovať sadzbu DPH platnú k okamihu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
3.4. Zmluvnými stranami dohodnutá kúpna cena v sebe zahŕňa, okrem ceny vlastného Tovaru, najmä tieto položky:
(a) cenu obalov, ak nie je zmluvnými stranami ohľadne vratných obalov dohodnuté inak,
(b) prípadné návody na použitie, certifikáty alebo protokoly nutné na prevzatie a používanie Tovaru Kupujúcim.
3.5. Zmluvnými stranami dohodnutá kúpna cena v sebe nezahŕňa najmä tieto položky:
(a) dopravu Tovaru na miesto dodania,
(b) donášku Tovaru na miesto konečného umiestnenia v priestoroch Kupujúceho (budova, poschodie, byt a pod.),
(c) montáž,
(d) predĺženú záruku za akosť (celkovo 5 rokov),
(e) zákazkové úpravy Tovaru, keď cena týchto položiek vo výške podľa inzercie Predávajúceho na webových stránkach www.kompresoryschneider.sk bude pripočítaná ku kúpnej cene Tovaru.

Čl. 4.
Platobné podmienky a fakturácia
4.1. Kúpnu cenu zaplatí Kupujúci Predávajúcemu
(a) vopred bezhotovostne bankovým prevodom z bankového účtu Kupujúceho na bankový účet Predávajúceho na základe Predávajúcim vystavenej zálohovej faktúry alebo
(b) na základe vystaveného daňového dokladu – faktúry.
4.2. Za deň zaplatenia peňažnej sumy bezhotovostným prevodom sa považuje deň pripísania peňažnej sumy na bankový účet druhej zmluvnej strany.
4.3. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho v prípade jeho omeškania s platením jeho peňažitých dlhov úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň trvania omeškania Kupujúceho.
Čl. 5.
Dodanie tovaru
5.1. Predávajúci je povinný odovzdať Tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, zabalený a vybavený potrebnými dokladmi, a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo Tovaru.
5.2. Miestom dodania môže byť sídlo Predávajúceho (osobný odber), a le b o a k je v Potvrdení prijatia objednávky uvedené iné miesto dodania.
5.3. Termín na odovzdanie (dodanie) Tovaru Kupujúcemu je určený lehotou do tridsiatich (30) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy (t. j. od doručenia Potvrdenia prijatia objednávky Kupujúcemu), ak nie je dohodnuté inak.
5.4. Termín dodania je dodržaný, ak Predávajúci aspoň posledný deň dohodnutého termínu umožní predmet nákupu fyzicky prevziať Kupujúcemu na mieste dodania.
5.5. Kupujúci je povinný pred prevzatím Tovaru skontrolovať neporušenosť obalu. Ak zistí na obale zjavné známky poškodenia alebo otvorenia počas prepravy, je oprávnený Tovar odmietnuť prevziať pod podmienkou, že súčasne o tomto spíše s dopravcom protokol a oznámi bez zbytočného odkladu všetky zistené skutočnosti Predávajúcemu. Nespísanie takého protokolu s dopravcom má za následok stratu nárokov Kupujúceho vyplývajúcich z porušeného obalu tovaru.
5.6. Bezodkladne po prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný vykonať dostatočne dôkladnú kontrolu všetkého dodaného Tovaru. Najmä je povinný skontrolovať počet jednotlivých kusov Tovaru v zásielke, súlad dodaných typov s uzatvorenou Zmluvou a ďalej je povinný skontrolovať Tovar, či je kompletný vrátane všetkých súčastí, a že netrpí zjavnými chybami či mechanickým poškodením. Ak zistí Kupujúci nesúlad s uzatvorenou Zmluvou či zjavnú chybu tovaru, je povinný toto bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, a to písomnou formou.
5.7. Predávajúci je oprávnený nedodať Tovar Kupujúcemu podľa potvrdenej objednávky v prípadoch, keď ho v dôsledku vyššej moci (prírodné katastrofy, zdravotné epidémie, neohlásená stávka zamestnancov Predávajúceho, stávky u subdodávateľov Predávajúceho, vojnové a ozbrojené konflikty, terorizmus, embargá a pod.) a/alebo previsu dopytu a/alebo nedostatočnej výrobnej kapacity nemá sám k dispozícii tak, aby mohol potvrdenú objednávku Kupujúceho uspokojiť. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu potom, keď takú skutočnosť Predávajúci zistí.

Čl. 6.
Doklady vzťahujúce sa k tovaru
6.1. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu doklady, ktoré sú nutné na prevzatie a používanie Tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve (potvrdenej objednávke).
6.2. Predmetné doklady je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu na mieste dodania Tovaru, a to najneskôr spolu s dodávkou Tovaru, ak nestanoví Zmluva inak.
6.3. Dokladmi nutnými na prevzatie a používanie predmetu nákupu sa na účely týchto OP rozumejú najmä:
(a) doklady nutné na používanie (napr. návody, technická dokumentácia, pokyny na údržbu, servisná dokumentácia a pod.) a/alebo
(b) ďalšie doklady dohodnuté (napr. zoznam záručných/pozáručných opravovní, zoznamy náhradných dielov podľa dĺžky prevádzky a pod.).
6.4. Predávajúci ďalej Kupujúcemu odovzdá potvrdený záručný list vzťahujúci sa k danému Tovaru.
6.5. Všetka dokumentácia odovzdávaná Predávajúcim Kupujúcemu bude dodaná v jednom z úradných jazykov EÚ s tým, že návod k Tovaru bude v slovenskom jazyku.

Čl. 7.
Množstvo dodaného tovaru
7.1. Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, ktoré určuje Zmluva.
7.2. Ak Kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočnej dodávky, je povinný za ňu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, vrátane časti kúpnej ceny prepočítanej na množstvo prebytočnej časti dodávky.

Čl. 8.
Akosť tovaru
8.1. AK si Kupujúci nevyžiada akosť alebo vyhotovenie Tovaru, je Predávajúci povinný dodať Tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodia na účel dohodnutý v Zmluve, alebo ak nie je tento účel uvedený, na účel, na ktorý sa taký Tovar spravidla používa či na ktorý ho Predávajúci Kupujúcemu obvykle dodáva.
8.2. Tovar bude vyrobený a/alebo dodaný ako nový a nepoužitý, a to v akosti zodpovedajúcej danému účelu jeho použitia, príp. zodpovedajúci špecifikácii požadovanej Kupujúcim.

Čl. 9.
Záruka za akosť
9.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet nákupu záruku za akosť a zaväzuje sa, že dodaný predmet nákupu bude po dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý či obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté či obvyklé vlastnosti.
9.2. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu, ak nie je samostatne dohodnutá predĺžená záruka za akosť.
9.3. Predávajúci nezodpovedá za chyby Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, ak tieto chyby boli spôsobené po prechode nebezpečia škody na tovare vonkajšími udalosťami, a to najmä:
(a) neprimeranou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, Za neprimeranú teplotu, prašnosť, vlhkosť, chemický a mechanický vplyv prostredia sa považuje najmä porušenie nasledujúcich povinností:
Kupujúci je povinný Tovar prevádzkovať v priestore, ktorý bude spĺňať v manuáli stanovené priestorové a iné dispozície.
(b) zanedbaním bežnej starostlivosti a údržby,
Za zanedbanie bežnej starostlivosti a údržby sa považuje najmä porušenie nasledujúcich povinností: Kupujúci je povinný vykonávať na Tovare pravidelný servis a kontroly, a to podľa návodu a servisného plánu stanoveného Predávajúcim (napr. kontrola stavu oleja, čistenie chladiča zariadenia, vypúšťanie kondenzátu z tlakovej nádoby, doplnenie oleja a pod.).
Predávajúci je oprávnený upraviť zhora uvedený servisný plán podľa prostredia, v ktorom je/bude Tovar prevádzkovaný.
Pri Tovare s označením – mobilný piestový kompresor je Kupujúci povinný vykonávať bežnú údržbu, túto je však oprávnený vykonávať sám či prostredníctvom tretích osôb. Na vylúčenie pochybností platí, že bežnou údržbou sa rozumie výmena sacieho filtra a výmena oleja.
Náhradné diely a všetky prevádzkové súčasti Tovaru musia byť vždy zakúpené u Predávajúceho,
prípadne v autorizovanom servisnom stredisku www.kompresoryschneider.sk a to pod podmienkou, že dokladovateľný pôvod týchto náhradných dielov a prevádzkových súčastí bude u Predávajúceho.
V prípade, že Tovar podlieha podľa právneho poriadku SR kontrolám/skúškam, platí, že Kupujúci je povinný zaistiť pravidelné kontroly/skúšky (napr. revízie tlakových nádob a s nimi spojené vyškolenie obsluhy tlakového zariadenia, elektro-revízie a pod.).
(c) neodbornou montážou po okamihu odovzdania a prevzatia Tovaru, Za vykonanie neodbornej montáže sa považuje najmä porušenie nasledujúcich povinností:
V prípade, že Tovar musí byť uvedený u Kupujúceho do prevádzky (najmä zariadenies označením skrutkový kompresor, kondenzačná sušička vzduchu, membránová sušička vzduchu, absorpčná sušička vzduchu, stacionárny piestový kompresor a špeciálne produkty iných výrobcov), platí, že taký Tovar je oprávnený uviesť do prevádzky iba poverený pracovník Predávajúceho, prípadne poverený pracovník autorizovaného servisného partnera www.kompresoryschneider.sk. O tomto uvedení do prevádzky musí byť vždy spísaný písomný protokol (zákazkový list), kde budú vyznačené najmä nasledujúce skutočnosti:
i. dátum uvedenia Tovaru do prevádzky,
ii. špecifikácia Kupujúceho,
iii. názov servisného strediska,
iv. typ zariadenia a jeho výrobné číslo,
v. podpis povereného pracovníka, ktorý Tovar uviedol do prevádzky,
vi. podpis poverenej osoby u Kupujúceho, ktorý preberá Tovar.
Pri Tovare s označením – mobilný piestový kompresor je Kupujúci oprávnený uviesť ho do prevádzky sám či prostredníctvom tretích osôb, a to za predpokladu, že toto uvedenie do prevádzky bude vykonané v súlade s návodom. Kupujúci je najmä povinný skontrolovať ukazovatele (napr. šípka smeru otáčok).
(d) vykonaním nekvalifikovanej opravy alebo úpravy, Za vykonanie nekvalifikovanej opravy alebo úpravy sa považuje najmä porušenie nasledujúcich povinností:
Všetky servisné práce na Tovare musia byť vykonávané Predávajúcim alebo servisným strediskom www.kompresoryschneider.sk.
Nad rámec zhora špecifikovanej bežnej starostlivosti a údržby nie je Kupujúci či iná tretia osoba oprávnený/oprávnená akokoľvek zasahovať do Tovaru.
(e) prírodnými vplyvmi a vyššou mocou (vrátane pôsobenia slnečného žiarenia),
(f) vlastným zavinením Kupujúceho alebo cudzím zavinením po okamihu prechodu nebezpečia škody na tovar.
9.4. Skutočnosť, že chyby neboli spôsobené po prechode nebezpečia škody na tovar vonkajšími udalosťami podľa ods. 9.3. týchto OP, je Kupujúci povinný preukázať, keď Kupujúci je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa ods. 9.3. týchto OP, a to po celý čas záručnej lehoty. Pri uplatnení práv z poskytnutej záruky podľa čl. 9 týchto OP je Kupujúci povinný všetky zhora uvedené skutočnosti doložiť pri začiatku reklamačného konania (vrátane potvrdeného záručného listu Tovaru), keď v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za chyby Tovaru, a teda nie je povinný začať vybavovanie reklamácie alebo je oprávnený rozhodnúť o tejto reklamácii ako o neoprávnenej.
9.5. Práva z poskytnutej záruky sa uplatňujú výhradne písomným oznámením doručeným Predávajúcemu. Také oznámenie musí obsahovať označenie tovaru, dátum nákupu, číslo faktúry alebo dodacieho listu, podrobný popis chyby tovaru, meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo fyzickej osoby, ktorá záležitosť na strane Kupujúceho vybavuje.
9.6. S oznámením podľa predchádzajúceho odseku doručí Kupujúci Predávajúcemu vždy kópiu alebo originál faktúry alebo dodacieho listu. Predávajúci nie je povinný začať vybavovanie reklamácie do doby predloženia dokladov podľa predchádzajúcej vety.
9.7. Reklamovaný Tovar musí byť Predávajúcemu zaslaný vo vhodnom obale a zásadne kompletný, t. j. so všetkými súčasťami. Nekompletne zaslaný Tovar môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie zo strany Predávajúceho.
9.8. Reklamovaný tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka, pošle Kupujúci na vlastné náklady na adresu Predávajúceho: Schneider AirNovozámocká 165, 949 05 Nitra.
9.9. Predávajúci je povinný reklamovaný tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia reklamovaného Tovaru vr. všetkých zhora uvedených náležitostí a dokladov podrobiť prehliadke a rozhodnúť o reklamácii.
9.10. Ak má tovar chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, bez ohľadu na to, či ide o podstatné alebo nepodstatné porušenie Zmluvy v dôsledku chybného plnenia, a právo zo zodpovednosti za chyby bolo Kupujúcim riadne uplatnené, budú chyby tovaru Predávajúcim odstránené alebo bude Kupujúcemu dodaný nový Tovar namiesto Tovaru chybného. Ak sa chyba týka len súčasti Tovaru, bude Kupujúcemu dodaná nová len chybná súčasť Tovaru. Ak nebude možné chyby Tovaru alebo jeho súčasti odstrániť žiadnym z uvedených spôsobov, je Predávajúci oprávnený nahradiť chybný Tovar alebo jeho súčasť iným Tovarom alebo súčasťou s rovnakými alebo lepšími parametrami než má Tovar alebo jeho súčasť, ktoré sú nahradzované. Ak nie je možné Tovar opraviť ani vymeniť ani dodať Tovar iný s parametrami podľa predchádzajúcej vety, je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny.
9.11. Neoprávnene reklamovaný tovar pošle Predávajúci späť Kupujúcemu na jeho náklady.
V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady spojené s manipuláciou a poštovným. Predávajúci bude Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať o prípadnej skutočnosti, že reklamovaný tovar nepodlieha záruke, a to spoločne s návrhom rozpočtu opravy ako mimozáručnej. Ak nevysloví Kupujúci s rozpočtom súhlas do troch (3) pracovných dní, má sa zato, že s opravou nesúhlasí. V takom prípade bude postupované primerane podľa tohto článku.
9.12. Reklamácia Tovaru Kupujúcim, a to až do odstránenia chýb, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške Predávajúcemu v lehote jej splatnosti.
9.13. Ods. 9.7., 9.8., 9.9. týchto OP sa nevzťahujú na stacionárny Tovar (najmä zariadenia s označením skrutkový kompresor, stacionárny piestový kompresor a v prípade písomnej dohody s Predávajúcim aj kondenzačná sušička vzduchu, membránová sušička vzduchu, absorpčná sušička vzduchu), keď pri tomto Tovare dohodne Predávajúci s Kupujúcim, po riadnom oznámení chyby, termín návštevy servisného technika na prehliadku Tovaru a následného rozhodnutia o reklamácii. Predávajúci je povinný zaistiť termín návštevy servisného technika a následné rozhodnutie o reklamácii do tridsiatich (30) dní od riadneho oznámenia chyby podľa ods. 9.5. a 9.6. týchto OP.

Čl. 10.
Obaly
10.1. Ak neurčuje objednávka, ako má byť Tovar zabalený alebo vybavený na prepravu, je Predávajúci povinný Tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký druh Tovaru v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru.

Čl. 11.
Výhrada vlastníckeho práva, prechod nebezpečia škody na tovar
11.1. Dohodla sa výhrada vlastníckeho práva tak, že Kupujúci sa do úplného zaplatenia kúpnej ceny nestane vlastníkom Tovaru. Kupujúci ďalej nie je oprávnený do úplného zaplatenia kúpnej ceny zaťažiť Tovar záložným či iným právom ani inou právnou chybou.
11.2. Nebezpečie škody na Tovar prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia od Predávajúceho či poverenej tretej osoby.

Čl. 12.
Odstúpenie od zmluvy
12.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak
(a) je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru dlhší čas než tridsať (30) dní,
(b) Predávajúci sústavne (viac než trikrát) porušuje svoje povinnosti založené vzájomnou Zmluvou alebo týmito OP, ak bude Kupujúcim na porušenie svojich povinností vopred písomne upozornený a nevykoná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote nie kratšej než štrnásť (14) dní.
12.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak
(a) je Kupujúci v omeškaní so splnením svojho peňažitého dlhu po dobu dlhšiu než tridsať (30) dní,
(b) Kupujúci bez právneho dôvodu znemožní Predávajúcemu po dobu dlhšiu než tridsať (30) dní dodať predmet nákupu,
(c) Kupujúci porušuje svoje povinnosti založené vzájomnou Zmluvou alebo týmito OP, ak bude Predávajúcim na porušenie jeho povinností vopred písomne upozornený a nevykoná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote nie kratšej než štrnásť (14) dní.
12.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje dlhy a pohľadávky.

Čl. 13.
Zodpovednosť za škodu
13.1. Náhrada škody a/alebo iné ujmy vzniknuté z dôvodu porušenia zmluvnej a/alebo zákonnej
povinnosti Predávajúceho sa vylučuje, s výnimkou povinnosti náhrady ujmy spôsobenej človeku
na jeho prirodzených právach alebo spôsobenej úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.
13.2. V súlade s ust. § 442 ods. 3 občianskeho zákonníka, škoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to
poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.
13.3. Zmluvné strany ďalej v zmysle ust. § 2894 ods. 2 občianskeho zákonníka dohodli povinnosť
Kupujúceho odčiniť Predávajúcemu nemajetkovú ujmu, ktorú Kupujúci spôsobil.

Čl. 14.
Práva spotrebiteľa
14.1. Dojednanie tohto článku OP sa aplikuje len na tie Kúpne zmluvy, v ktorých ako Kupujúci
vystupuje spotrebiteľ alebo iná osoba, ktorá pri uzatvorení Kúpnej zmluvy nevystupuje ako
podnikateľ a nákup Tovaru sa netýka jeho podnikateľskej činnosti (spoločne ďalej len
„Spotrebiteľ“).
14.2. Totožnosť a kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v záhlaví týchto OP.
14.3. Tovar bude špecifikovaný Kupujúcim na základe Katalógu.
14.4. Cena Tovaru bude tiež špecifikovaná Kupujúcim, na základe Katalógu.
14.5. Platobné podmienky, spôsob dodania Tovaru, ako aj náklady na jeho dodanie, sú upravené
v ostatných ustanoveniach týchto OP.
14.6. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na Tovare, ktorý má
charakter spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.
14.7. V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu
z Kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Spotrebiteľ podať návrh
na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia
spotrebiteľských sporov, ktorým je:
Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 1567/9, 949 01 Nitra
14.8. Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou
komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. 15.
Softvérové vybavenie
15.1. Ak je súčasťou Tovaru tiež softvérové vybavenie (ďalej len „Softvér“), je spolu s Tovarom
Kupujúcemu poskytovaná časovo neobmedzená licencia na výlučné a neprenosné právo
používať Tovar s týmto softvérovým vybavením.
15.2. Kupujúci nie je oprávnený Softvér a s ním súvisiacu dokumentáciu poskytnúť či sprístupniť tretej
osobe, s výnimkou zamestnancov Kupujúceho, ktorí sa budú podieľať na používaní Softvéru.
15.3. Kupujúci nie je ďalej oprávnený Softvér kopírovať, obmeňovať, upravovať, prekladať ani
odstraňovať jeho súčasti.
15.4. Poplatok za používanie Softvéru dodávaného s Tovarom je zahrnutý v kúpnej cene, ak nie je
výslovne dohodnuté inak.
15.5. Zmeny Softvéru (upgrade) nie sú zahrnuté v kúpnej cene a ich realizácia je možná len na
základe zvláštnej dohody.

Čl. 16.
Vyššia moc
16.1. Strany sú oslobodené od zodpovednosti za omeškanie pri plnení svojich záväzkov, ak toto omeškanie nastalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení tejto zmluvy nezávisle od vôle povinnej strany, bránia jej v splnení jej povinnosti a neboli v čase uzatvorenia tejto zmluvy predvídateľné. Za vyššiu moc sa považujú najmä katastrofy v súvislosti s ohňom a vodou, odmietnutie alebo nevydanie úradných povolení, hlavne epidémie a obmedzenia kvôli karanténam, ktoré sa týkajú napríklad epidémie koronavírusu – COVID 19. Čas na splnenie povinnosti sa automaticky predlžuje o čas trvania vyššej moci či prekážky vzniknutej na základe vyššej moci výslovne uvedenej v zmluve. Ak vyššia moc trvá dlhšie než tri mesiace, dohodnú sa zmluvné strany, v akej forme je možné pokračovať v činnosti podľa zmluvy. Tá strana, ktorá sa domáha výskytu vyššej moci, musí toto oznámenie oznámiť druhej strane písomne v lehote 10 dní od vzniku vyššej moci či prekážky vyvolanej touto vyššou mocou.

Čl. 17.
Ochrana osobných údajov
17.1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
17.2. Predávajúci vystupuje ako správca osobných údajov. Osobné údaje budú spracované s cieľom naplnenia zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a s cieľom priameho marketingu, (najmä zasielania obchodných oznámení). Zákonným dôvodom spracovania je plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností a oprávnený záujem.
17.3. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované v rozsahu: meno a priezvisko, sídlo, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.
17.4. Predávajúci na plnenie zmluvy nepoužíva služby subdodávateľov ako spracovateľov.
17.5. Predávajúci prijal právne, organizačné a technické opatrenia na ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ani k inému zneužitiu, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
17.6. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou i zmluvnou požiadavkou.
17.7. Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané po dobu plnenia zmluvy a zákonných lehôt. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
17.8. Kupujúci má právo na:
a) prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
b) opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
c) výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR,
d) obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
e) prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
f) vznesenie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
Uvedené práva je možné uplatňovať a akékoľvek otázky o ochrane osobných údajov je možné posielať na : obchod.sk@schneiderairsystems.com. V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

Čl. 18.
Záverečné ustanovenia
18.1. Tieto OP sú účinné ku dňu 1. 11. 2021 a nahradzujú všetky predchádzajúce obchodné podmienky Predávajúceho.
18.2. Predávajúci je oprávnený tieto OP meniť (novelizovať), príp. ich nahradiť novými. Zmeny (nové) OP Predávajúci zverejní najmenej jeden (1) mesiac pred dňom účinnosti zmeny (nových) OP, a to na svojej webovej adrese :
18.3. www.kompresoryschneider.sk
18.4. www.semiprofi.sk
18.5. Tieto OP sú účinné až do ich odvolania Predávajúcim alebo do ich nahradenia novými obchodnými podmienkami Predávajúceho.
18.6. Táto zmluva sa riadi a je vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
18.7. Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto OP neúčinné, netýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.